Full Citation
Stoughton and Stoughton. Architectural Record 27 10 January 1910, 275
Stoughton and Stoughton. Architectural Record 27 10 January 1910, 275