Full Citation
Yasuhiro Myogahara. Japan Architect 53 Feb 1978, 47
Yasuhiro Myogahara. Japan Architect 53 Feb 1978, 47