Full Citation
Yasuhiro Myogahara. Japan Architect 53 Feb 1978: 47