Takeo Satow. Sinkentiku. Jul 1956, 53 Takamasa Yoshizaka and Juichi Otake. Sinkentiku. Dec 1956, 52 Kiyoshi Ikebe. Sinkentiku. Nov 1956, 57 Kenzo Tange. Sinkentiku. June 1956, 26