Yasuo Yoshida. GA Houses. 14 1983, 267 Yasuo Yoshida. GA Houses. 14 1983, 266 Motokura + Iida. GA Houses. 14 1983, 246 Motokura + Iida. GA Houses. 14 1983, 246 Atsushi Kitagawara. GA Houses. 14 1983, 292 Tadao Ando. GA Houses. 14 1983, 178 Monta Mozuna. GA Houses. 14 1983, 162 Fumitaka Hashimoto. GA Houses. 14 1983, 116 Mokoto Suzuki. GA Houses. 14 1983, 62 Stanley Tigerman. GA Houses. 13 1983, 42