Martha Botto et Gregorio Vardanega. Cree 1 8 1969, Martha Botto et Gregorio Vardanega. Cree 1 8 1969, Martha Botto et Gregorio Vardanega. Cree 1 8 1969, Martha Botto et Gregorio Vardanega. Cree 1 8 1969, Ben Swildens. Cree 1 1969, 2 Jean Le Couteur, Denis Sloan. Cree 2 1969, Louis Poulsen. Cree 1 1969, ad Max Ingrand. Calli. 42 1969, 17 Raul Diaz Gomez. Calli. 38 1969, 15 Raul Diaz Gomez. Calli. 38 1969, 14