Kazuyo Sejima. Japan Architect Nov 1988, 82 Kazuyo Sejima. Quaderns. 197 1992, 11 Kazuyo Sejima. Japan Architect 6 Spring 1992, 30 Kazuyo Sejima. Japan Architect 6 Spring 1992, 27 Kazuyo Sejima. Japan Architect 6 Spring 1992, 24