Takefumi Aida. Japan Architect Feb 1989, 29 Vladimir Vl. Turin. Japan Architect Jan 1988, 66 Tadao Ando. Japan Architect Jul 1987, 18 Hiroshi Yoshiuchi. Japan Architect 53 Feb 1978, 19 Hiroshi Yoshiuchi. Japan Architect 53 Feb 1978, 18 Tatsuhiko Nakajima. Japan Architect 61 July 1986, 27