Yasuo Yoshida. GA Houses. 14 1983, 267 Yasuo Yoshida. GA Houses. 14 1983, 266 Motokura + Iida. GA Houses. 14 1983, 246 Motokura + Iida. GA Houses. 14 1983, 246 Atsushi Kitagawara. GA Houses. 14 1983, 292 Tadao Ando. GA Houses. 14 1983, 178 Monta Mozuna. GA Houses. 14 1983, 162 Fumitaka Hashimoto. GA Houses. 14 1983, 116 Mokoto Suzuki. GA Houses. 14 1983, 62 Stanley Tigerman. GA Houses. 13 1983, 42 Rob Krier. GA Houses. 12 1982, 170 Ronald Krueck and Keith Olsen. GA Houses. 12 1982, 32 George P Elian. GA Houses. 12 1982, 120 Kijo Rokkaku. GA Houses. 14 1983, 149 Kijo Rokkaku. GA Houses. 14 1983, 148 Susana Torre. GA Houses. 11 1982, 130 Steven Holl. GA Houses. 10 1982, 128 Steven Holl. GA Houses. 10 1982, 131 Steven Holl. GA Houses. 10 1982, 131 Stanley Saitowitz. GA Houses. 10 1982, 70 Stanley Saitowitz. GA Houses. 10 1982, 68 Stanley Saitowitz. GA Houses. 10 1982, 59 Stanley Saitowitz. GA Houses. 10 1982, 59 Robert Foote Shannon. GA Houses. 11 1982, 148 Robert Foote Shannon. GA Houses. 11 1982, 143